راهنمای تماس

 

AGENCY NEWS STUDIO MARADA
مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب

گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه

 

ثبت

۱۰۰۱۴۶۰

 

اعتبار

۱۲/۱۲/۱۳۹۹

۱۲/۱۲/۱۴۰۴

آدرس

مازندران، ساری

خیابان قارن، قارن ۶

مشاور گزارشات مردمی روابط عمومی سردبیری دفتر مرکزی
۰۹۳۵۵۳۰۰۴۵۰ ۰۹۱۱۵۳۰۰۴۵۰ ۰۹۱۱۷۱۱۱۱۸۱ ۰۱۱۳۳۳۰۱۳۱۲

 

                                                                          تبادل اطلاعات                             
پست الکترونیکی Marada.info@gmail.com
ایتا zangeneh
سروش ebrahim_zangeneh
بله ebrahim_zangeneh
روبیکا ebrahim_zangeneh
ویراستی ebrahim_zangeneh
گپ zangeneh
آپارات Sourcelight