مسئول مجمع جهادگران استان مازندران توضیح می دهد؛

شورای جهادی / تبیینی

رسانه MARADA سخنان بهنام خاکزاد، مسئول مجمع جهادگران استان مازندران، که ۱۷ آبان ۱۴۰۲ با محوریت "فلسفه تشکیل گروه های جهادی" در جمع سرگروه های جهادی حاضر در انتخابات شورای جهادی شهرستان ساری ایراد داشتند را منتشر می نماید.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

تشریح ابعاد تشکیل شوراهای جهادی / ویدئو

انتخابات شورای جهادی شهرستان ساری

عملکرد بسیج سازندگی ساری در نیمسال ۱۴۰۲

 

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY