محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ساری

بازدید میدانی فرماندار از نانوایی های سطح شهر ساری