استاندار مازندران و عزم جدی برای شکوفایی گردشگری استان

بهره مازندران از مواهب ۲۰ میلیون گردشگر نوروزی

مردّا Marada به نقل از سایه / امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت پرسود مورد توجه و استفاده شهرها و کشورهای دنیاست حال پرسش این است که مازندران چه میزان از عواید این مواهب بهره می برد و آیا اساسا گردشگری جزو منابع درآمدی استان به شمار می آید و آیا اقتصاد گردشگری جایی در سیاستها و راهبردهای اقتصادی استان دارد؟

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” در یادداشتی از “عباسعلی کوشکی” آمده است: استان مازندران در شمال ایران و در کرانه های جنوبی دریای خزر، یکی از قطبهای معتبــر و شناخته شــده گردشــگری کشــورمان محســوب میشــود؛ زیــرا ایــن اســتان تلفیقــی بســیار هنرمندانــه از زیباتریــن عناصــر موجــود در طبیعــت، تاریــخ، معمــاری و مذهــب و همینطــور دارای عناصــری زندگیبخــش مانند قابلیتهای تفریحیســت و ایــن یعنــی جاذبه هــای مازنــدران منحصر به عناصر طبیعی مثل جنگلهای سرســبز و انبــوه، دریــای آبــی و ســواحل باشــکوه آن، رودخانه هــا و چشمه ســارها، کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده، دریاچههــا و مراتــع و کشــتزارها نیســت؛ بلکــه اما کــن مذهبــی و آثــار و بناهــای تاریخــی متعــدد کــه هرکــدام شــاهدی گویا از پیشــینهی غنــی و ارزشــمند این گوشــه شــمالی کشــورمان میباشــند و همچنیــن جاذبههــای شــهری ماننــد موزههــا، پلهــا، معمــاری بناهــا و مرا کــز خریــد و نیــز روســتاهای ییلاقــی هم بخــش قابل توجهی از جاذبه هــای گردشــگری مازنــدران را تشــکیل میدهــد بههمیندلیــل اســتان مازنــدران هرســاله پذیــرای میلیونهــا گردشــگر و مســافر از اقصی نقــاط کشــور اســت کــه بــه مرا کــز گردشــگری اســتان مراجعــه میکننــد و از مواهــب آن بهــره میبرنــد. در واقــع مازنــدران قریــب بــه یکهــزار جاذبــه طبیعــی، تفریحــی، تاریخــی، مذهبــی و ورزشــی در عرصــه گردشــگری دارد کــه ســواحل زیبــای دریــا، منطقــه حفاظت شــده دشــت نــاز، پــارک جنگلــی شــهید زارع و پــارک نیلوفــر آبــی در ســاری، مجموعــه تاریخــی فرح آبــاد، چشــمه عمــارت و مجموعــه تاریخــی عباس آبــاد و غارهای هوتو و کمربند در بهشــهر، آبشــار شاهاندشــت لاریجــان، پــارک جنگلی میــرزا کوچک خــان در آمل، هفت آبشــار آبشــار تیرکــن بابــل، پــارک جنگلــی نــور، آبشــار سواســره در نزدیکــی بلــده، جنــگل و رودخانــه پلنــگ دره و ســد لفــور ســد البــرز در ســوادکوه، تــالاب میانکالــه، دریاچــه عباسآبــاد، جواهــرده، مــوزه مردم شناســی کندلــوس و جنــگل دالخانــی در رامســر، مــرداب دیــوک، چشــمه آب گــرم بلیــران و … تنهــا گوشــهای از ایــن جاذبه هــا به شــمار میآینــد؛ بنابرایــن اســتان مازنــدران بــه لحــاظ اســتعدادها و پتانســیلهای گردشــگری جــزو مناطــق بسیار غنیســت؛ تاجاییکــه میتــوان مدعــی شــد قابلیتهــای طبیعــی ًو گردشگری استان مازندران بعضا با منابع و استعدادهای گردشگری برخی کشورها کــه توریســم منبــع اصلــی درآمــد آنهاســت، برابــری میکنــد.

 

بهره ناچیز مازندران از مواهب گردشگری

امروزه گردشگری بهعنوان یک صنعت پرسود موردتوجه و استفاده شهرها و کشورهای دنیاست حال پرسش ایناستکه مازندران چه میزان از عواید این مواهب بهره میبرد ًو آیا اساساگردشگری جزو منابع درآمدی استان بهشمار میآید و آیا اقتصاد گردشگری جایی در سیاستها و راهبردهای اقتصادی استان دارد؟ پاسخ این سؤال نیاز به تأمل دارد؛ زیـرا ا گـر بخواهیـم پاسـخ مثبت بدهیم، با واقعیتهای موجـود چندان همخوانی نخواهـد داشـت و درعینحـال قاطعانـه پاسـخ منفـی هم نمیتـوان داد؛ چرا که در سـایه ُویژگی گردشـگر پذیری مازندران، مشـاغل خرد فراوانی در مسـیر کانونهای گردشـگری شـکل گرفتـه و کـم نیسـتند کسـانیکه از ایـن رهگـذر ارتـزاق میکننـد؛ بنابراین بـرای آنکه ایـن سـؤال را بیجـواب نگذاریـم بایـد بگوییـم درآمـد حاصـل از صنعـت گردشـگری در اسـتان هیـچ تناسـبی بـا قابلیتهـای آن نـدارد و بهدلیـل فقـدان زیرسـاختهای لازم، اقتصـاد گردشـگری نیـز هنـوز تشـکل لازم را پیـدا نکرده اسـت بههمینعلت مازنـدران در بسیاری موارد تنها به مسافران خدمات میدهد و عوارض حضور آنان را تحمل میکند و از مواهـب صنعـت توریسـم تاحدودزیـادی بیبهـره اسـت. وقتـی از اقتصـاد گردشـگری سـخن میگوییـم مقصـود همـه فعالیتهـای مرتبـط بـا گردشـگری از حملونقـل گرفتـه تـا ارائـه انـواع خدمـات و اقامـت و اسـکان اسـت. پتانسـیل اقتصـادی صنعـت گردشـگری موضوعـی غیرقابلانـکار اسـت بهویـژه آنکـه در سـالهای اخیـر بـا رشـد چشـمگیر گردشـگری مواجه هسـتیم که ازجمله دلایل آن میتوان به پیشـرفت تکنولوژی، توسعۀ حمل ونقـل، گسـترش شـبکههای اجتماعـی و تبلیغـات و افزایـش تمایـل مـردم بـرای سفرهای بیشتر و جالبتر به مقاصد جدید اشاره کرد. پس بیدلیل نیست که اقتصاد گردشـگری پنجدرصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی دنیـا را تشـکیل میدهـد. گردشـگری از طـرق مختلـف میتوانـد پتانسـیل اقتصـادی عظیمـش را بـه مقاصـدی کـه مایـل بـه توسـعه دراینزمینـه هسـتند سـرازیر کنـد. ازجملـه ایـن راههـا میتـوان بـه اشـتغالزایی بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم، تبـادل و تبدیـل ارز ازطریـق بانکهـا و صرافیهـا، واردات و مالیـات اشـاره کـرد. سـهم هفتدرصـدی گردشـگری در کارآفرینـی، سـهم شـشدرصدی در صادرات و سـهم قابلتوجه گردشـگری در ارزآوری گـواه ایـن مدعاسـت.

 

فقر در سرزمین بهشتی، چرا؟!

مخلص کلام اینکه؛ گردشگری به دلیل قابلیـت درآمدزایـی و ایجـاد اشـتغال و امکان توسـعه فعالیتهـای اقتصادی؛ میتواند منشـاء حرکتهای توسعه ای باشـد و مازنـدران بـا برخـورداری از ظرفیت هـای فـراوان توریسـتی می بایسـت حرکتهـای شـتابنده ای در مسـیر توسـعه داشـته باشـد کـه مهمتریـن و اصلیتریـن راه آن، فراهـم کـردن شـرایط و ایجـاد تسـهیلات لازم بـرای مراجعـه گردشـگران بـه مراکـز گردشـگری و اقامـت آنهـا اسـت و ایـن هـم مسـتلزم برنامهریـزی و سـرمایهگذاری اسـت حال آنکـه چنین پویایی و تحرکی در اسـتان مشـاهده نمیشـود. بدون تعارف در مازندران یکی از عمده دلایل بیتحرکی یا حرکتهای لا کپشتی در توسعه گردشگری، نا کارآمدیهای مدیریتی بود. در ایجاد زیرساختهای لازم برای پیشرفت صنعت گردشگری در استان نظیر سـاماندهی کانونهای گردشـگری، توسعه و سـاماندهی راههای دسترسی به این کانونهـا و ارتقـاء قابلیتهـای خدماتـی در آنهـا بیشـک ضعفهایـی وجـود داشـته اسـت. ضعف در شـناخت منابع و شـناخت فرصتها و آسـیبها، ضعف در برنامه ریزی و سـازماندهی منابع مادی و انسـانی، ضعف در معرفی داشـته ها و ضعف در جلب نظر دولت مـردان و مطالبه ًگـری اصـولا ضعفهـای مدیریتـی محسـوب میگـردد که متأسـفانه تـداوم ایـن وضع طی سـالیان متمادی حـوزه گردشـگری اسـتان را ملـول و مکـدر نموده اسـت؛ البته از گردشـگری پیوسـته بهعنـوان یکـی از محورهـای اصلی توسـعه اسـتان نام برده میشـده و لذا در برخی مقاطع، بسـته به رویکرد توسـعهای مدیـران، گوشـه چشـمی بـه گردشـگری شـده و کارهایـی صـورت گرفـت؛ امـا کافـی نبـود چـون همچنـان جـای یـک نـگاه اسـتراتژیک و راهبـردی کـه بتوانـد حرکتـی بنیـادی در ایـن صنعـت سـودآور ایجـاد کنـد، خالـی و گردشـگری از کانـون توجـه مدیـران دور و لاجـرم مهجـور مانـده بـود.

 

رویکرد جهادی حسینی پور و امیدهایی که زنده شد 

 

بـا حضـور سـید محمـود حسـینی پور در رأس اسـتانداری مازنـدران؛ باتوجهبـه رویکـرد اصولـی و واقعگرایانـه ایشـان بـه مقولـه توسـعه، توجهـی کـه بـه محورهـای توسـعه سـرزمینی نشـان داده و عـزم و جدیتـی کـه بـرای چینـش درسـت منابـع بـا هـدف محقـق سـاختن ایـن امـر از او دیدهایـم، امیدهای فراوانی برای شکوفایی هرچه بیشتر قابلیتهای استان منجمله در بخش گردشگری ایجـاد شـد. اسـتاندار مازنـدران در بـدو تصـدی ایـن مسـئولیت بـر لـزوم برجسته سـازی مزیت ًهـای اسـتان خصوصـا در دو بخـش کشـاورزی و گردشـگری تأ کیـد کـرد و در ایـن میـان، توجـه او بـه مهندسـی و مدیریـت گردشـگری درخـور اعتنـا بـود. اینکـه مدیر ارشـد اسـتان بر محدود بودن زیرسـاختهای گردشـگری اذعان و بر ضرورت تقویت آن تأ کید می ًنمایـد بیانگـر ایـن نکتـه هسـت کـه اسـتاندار اولا وضعیـت حـوزه گردشـگری اسـتان را ًمطالعـه نمـوده و از نیازهـای آن شـناخت کافـی دارد، ثانیـا صـادق و واقع گراسـت و ابایـی از بیـان کاسـتی ًها نـدارد و ثالثـا راه را درسـت تشـخیص داده و بجـای راهکارهای موقت و روبنایـی دنبـال کار زیربنایـی بـرای توسـعه گردشگری ًسـت. اسـتاندار همچنیـن اخیـرا از توجـه دولـت سـیزدهم بـه ظرفیتهـا و مزیتهای سـرزمینی اسـتان مازنـدران و عزم این دولـت بـرای ایجـاد تحـول اساسـی در اسـتان خبـر داد. ایـن امـر نیـز حا کی از آن اسـت که ظرفیتهای مازندران بهدرسـتی به دولتمردان معرفی شـده و حضور ریاسـت جمهوری و وزرا در اسـتان و بازدیدهای مکرر دولت از شـهرها و مناطق مازندران خود گواه این امر اسـت ضمن اینکه آقای حسـینیپور بهدفعات نشـان داده که در تعامل با دولتمردان و نمایندگان مجلس و همچنین چانهزنی برای تأمین حقوق اسـتان توانایی بالایی دارد و خوشـبختانه این توانمندی را بهصورت روشـمند و اصولی مصروف بخش گردشـگری بهعنوان یکی از محورهای توسعه و یکی از مزیتهای اصلی مازندران نیز نموده است.
حضور قریب به ۲۰میلیون مسـافر و گردشـگر در نوروز ۱۴۰۲که تا کنون بیسـابقه بوده و برنامهریـزی بـرای فراهـم آوردن تـدارکات و تأمیـن نیازهـای ایـن حجـم از جمعیت شـناور و همچنیـن اداره فضـا و گسـتره خدمـات و پذیرایـی مطلـوب از میهمانـان، آزمـون خوبی بـرای مدیریـت اسـتان بـوده تـا رویکـرد مثبـت خـود به مقولـه گردشـگری را در واقعیت نیز بـروز دهـد. حضـور اسـتاندار در بیـن مسـافران و گفتگـوی رودررو بـا آنهـا بـرای آ گاهـی از کیفیـت خدماترسـانی، وضعیـت جادههـا و ترافیـک، وضعیـت رسـتورانهای بینراهـی و برخـورد مأمـوران بـا مسـافران و اطـلاع دقیـق از کمیـت و کیفیـت پذیرایـی گویـای تلاش ایشـان و مجموعـه اسـتانداری بـرای مدیریـت میدانـی امـور گردشـگری بـوده و نشـان از اهمیتـی دارد کـه مدیریـت اسـتان بـرای ایـن محور توسـعه قائل اسـت.

 

… و عزم درخور تقدیر مدیرکل گردشگری

در این میان از تلاش متعهدانه و نگاه تخصصی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگری اسـتان و عزمـی کـه در این مجموعـه بـرای معرفـی، ثبـت ملـی و متحـول سـاختن مرا کـز گردشـگری و میـراث تاریخـی مازنـدران ایجـاد نمـوده نیز نباید غافل شـد.
ًانصافـا تحرکـی کـه بـا حضـور دکتـر برزگـر در ایـن ادارهکل بهوجـود آمـده و هماهنگـی آن بـا سیاسـتهای توسـعهای اسـتانداری درخـور تقدیـر اسـت. ضمـن قدرشناسـی از ایـن روحیه و رویه مثبت مدیریت ارشد استان و مدیران ذیربط که نویدبخش حرکتهای بـزرگ درراسـتای توسـعه گردشـگری اسـت بایـد تأ کیـد کنیـم کـه عـزم اینچنینـی در مدیریـت کلان اسـتان کـه بیتردیـد بـه مدیریتهـای فرودسـت نیـز تسـری خواهـد یافـت، طـی سـالیان حلقـه مفقـوده توسـعه اسـتان بـوده و ا کنـون جـای بسـی امیـدواری اسـت که شـاهد رفع خلاءهای مدیریتی و حرکت اسـتان در مسـیر پرفراز و فرود توسـعه هستیم. مازندران با طبیعت منحصربه فرد، اقلیم مناسب، قابلیتهای فراوان طبیعی، پتانسـیلهای اقتصادی، ظرفیتهای فرهنگی و سـرمایههای ارزشـمند انسانی، اساساً نبایـد از کاروان توسـعه عقـب بمانـد امـا وجـود مشـکلات اقتصـادی و اجتماعـی بهویـژه معضل بیکاری جوانان و پیامدهای زیانبار آن گویای ایناسـتکه سـرمایه های اسـتان به درسـتی مدیریـت نشـده یـا از داشـتن مدیـران توانمنـد و دلسـوز محـروم بودهایـم یـا در حفـظ چنیـن مدیرانـی ناتـوان. حـال کـه اقبـال بـا ایـن خطـه زرخیـز یـار بـوده و از مدیـر ارشـدی انقلابـی، متعهـد، باتجربـه و عملگـرا و درعینحـال بومـی و آشـنا بـه روحیـات هماسـتانیها و شـرایط و ظرفیتهـای اسـتان برخـوردار گردیـده بایـد همگـی خصوصـاً نخبـگان و اهالـی فرهنـگ و رسـانه دستبهدسـت هـم بدهیـم و بـرای حفـظ و تـداوم و بهبـود این شـرایط بکوشـیم.

 

 

📡 مرکز راهبردی دیدبان انقلاب اسلامی
📚 اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه
🚧گروه جهادی مردّا

 

 


Marada news, Movies and views Ⓜ

🔘

 

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:🔰