فیلم کوتاه

توقف ممنوع!

فردای این کشور متعلّق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که این کشور و این ملّت را و این حرکت را و این تاریخ را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن‌ روز آماده کنید.

۱۳۹۵/۹/۲۳ – رهبر انقلاب