ذخایر منابع آب زیر 20 درصدی؛

بحران آب شرب و کشاورزی در ایران

رسانه MARADA / میان ۹ سد با ذخیره آب زیر ۲۰درصد، وضعیت سدهای رودبال داراب در استان فارس و چاه‌نیمه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳ و ۶ درصد پرشدگی و سد وشمگیر گلستان که به‌صورت کامل خشک شده است، بحرانی‌تر است.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ذخایر فعلی سدهای کشور بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به ذخایر ۲۵ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعبی سدهای کشور در زمان مشابه سال قبل، رشدی ۲۰درصدی دارد.

این رشد ۲۰درصدی ذخایر سدها، درحالی است که وضعیت منابع آبی در برخی سدهای کشور مطلوب و در برخی سدهای مهم تأمین آب شرب و کشاورزی، بسیار نامطلوب است؛ به‌طوری که ۹ سد مهم از بین مهم‌ترین سدهای تأمین آب در سراسر ایران، ذخایری زیر ۲۰درصد دارند و بیش از ۸۰ درصد مخزن این سدها خالی است.

میان ۹ سد با ذخیره آب زیر ۲۰ درصد، وضعیت سدهای رودبال داراب در استان فارس و چاه‌نیمه‌ها در استان سیستان و بلوچستان با ۳ و ۶ درصد پرشدگی و سد وشمگیر گلستان که به‌صورت کامل خشک شده است، بحرانی‌تر است.

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده راهبردی هنر و رسانه مردّا