گزارش پزشکی مهسا امینی

نتیجه معاینات مهسا امینی در بیمارستان کسری

ساعتی پیش در برنامه امواج شبهه رادیو گفت‌وگو گزارش معاینه خانم مهسا امینی در بیمارستان کسری قرائت شد

🎙 جزییات گزارش منتشر نشده بیمارستان کسری درباره مهسا امینی

#مهسا_امینی
#گزارشپزشکیقانونی_مهسا
#گزارشبیمارستانکسری
#گزارش_مهسا
#دروغضربوشتممهسا
#کلیدواژهمهسا_امینی
#رمزعملیاتاغتشاش
#دادستان_کجاست
#شایعه_سازان
#برخوردقضاییبادروغپردازان
#مردّا_نیوز
#مرکزرسانهایدیدبانانقلاب