در جلسه شورای کشاورزی و حفاظت از منابع آب در سردهنه هولار رود بخش کلیجان رستاق عنوان شد:

اراضی کشاورزی شهرستان ساری در مرز تنش آبی‌ قرار گرفت

مردّا Marada / فرماندار مرکز استان در جلسه شورای سیاستگذاری و توسعه کشاورزی و ستاد حفاظت از منابع آب در سر دهنه هولار رود بخش کلیجان رستاق در خصوص وقوع تنش آبی در زمین های کشاورزی شهرستان ساری هشدار داد.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب”  به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرســـتان ســـاری؛ محمدعلی نوبخـــت در جلســـه شـــورای سیاســـتگذاری و توســـعه کشـــاورزی و ســـتاد حفاظـــت از منابع آب در ســـردهنه هـــولاررود بخش کلیجان رســـتاق ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و خاطره ۱۲۰۰ شـــهید شهرســـتان ســـاری و تبریـــک ولادت امام حســـن (ع) گفت: بیـــش از ۶۰۰۰ هکتار از ۲۵۰۰۰ هـــزار هکتـــار اراضـــی کشـــاورزی شهرســـتان ســـاری در مـــرز تنش آبی ســـت. مقام عالی دولت در شهرســـتان ساری بابیان اینکه بهره گیـــری بهینه از آب و اســـتفاده از روشهای نویـــن آبیاری اولین گام درجهـــت حفاظـــت از منابـــع آبی و رشـــد و توســـعه کشـــاورزی و جلوگیری از تنش آبی اســـت گفت: اســـتفاده از تجربه نیروی انسانی بومـــی و همسان ســـازی صنعت کشـــاورزی ســـنتی با تکنولـــوژی روز باعـــث افزایـــش راندمـــان در حـــوزه کشاورزی اســـت. وی در ادامـــه بابیان ِاینکـــه تحقـــق ِمردمی ســـازی حکمرانـــی، با برگزاری جلســـات از پشـــت درهـــای بســـته به میـــان مـــردم انجـــام خواهد شـــد اظهار کـــرد: ظرفیت آورد رودخانه و انهار، ســـد شـــهید رجایـــی، ۱۰۵ قطعه آببنـــدان، ۱۲۶۸ دهنـــه چشـــمه، ۱۹۹۴۳ حلقه چاه و آب برگشـــتی یـــا پســـاب در وضعیـــت مطلـــوب در حـــدود ۵۴۵ میلیون مترمکعب درحالیکـــه در ســـال جـــاری ایـــن میـــزان بـــه ۲۴۰ میلیون مترمکعب رســـیده اســـت و ایـــن یـــک زنـــگ خطـــر بـــرای شهرســـتان اســـت.

 

 

محمدعلـــی نوبخـــت بااشـــاره به اینکه درجهـــت مقابلـــه با بحـــران و تنـــش کمآبـــی، مجدانـــه پیگیـــر رفع مشـــکل کشـــاورزان در ســـطح اســـتانی و ملـــی هســـتیم و در ســـال جـــاری بـــا شناشنامه دارکردن
ظرفیتهای موجود آبی در بخشهای مختلف شهرســـتان ســـاری به ســـمت پیشـــگیری، مدیریت و کنترل منابع آبـــی حرکت خواهیم کرد افزود: با تهیه ســـند حوزه نیازمندیهای کشـــاورزی بخشهای مختلف شهرســـتان ســـاری ازجمله میـــزان نیازمندی لولـــه، موتور و ایســـتگاه پمپاژ، اجرای شـــبکه برق، به ســـازی ســـردهنه ها، احداث کانـــال بتنـــی، تهیـــه ترانـــس و لایروبـــی نهـــر و کانـــال و آببنـــدان در دســـت اقدام قـــرار دارد. فرمانـــدار مرکـــز مازنـــدران بابیان اینکـــه خشکســـالی، عـــدم مهـــار آبهـــای ســـطحی، ســـنتی و خا کـــی بـــودن انهـــار کشـــاورزی، برداشـــتهای بیرویـــه از چاهها و ســـنتی بـــودن ۹۵درصـــد از ســـردهنه های کشـــاورزی از جملـــه چالشهـــا و معضـــلات مـــا در این حوزه اســـت، افزود: در همین راســـتا نیز با اعلام مخالفـــت از انتقال آب بیـــن حوضه ای به وزیر محتـــرم نیرو درصدد هســـتیم تا بـــا افزایش ظرفیت آبگیـــری مخـــازن آببندان ها و نصب کنتورهـــای هوشـــمند در چاه هـــای کشـــاورزی به ســـمت شـــرایط مطلوب تـــر گام برداریـــم. مقام عالی مرکـــز مازنـــدران در پایان ضمن تقدیر از دســـتورات اســـتاندار ولایی و تشـــکر از همدلـــی و همفکری نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـلامی و مســـئولین درجهـــت حـــل تنش آبی در شهرســـتان ســـاری گفت: سیاســـت و گامهای جهادی دولت ســـیزدهم نیز درجهت توسعه کشـــاورزی پایدار، بهینه سازی مصـــرف آب و رفع مشـــکل تنش آبی اســـت و در همین راســـتا ســـتاد بحـــران آب در فرمانـــداری شهرســـتان ســـاری شـــکل گرفتـــه اســـت.

شایان ذکر است که جلســـه شورای سیاستگذاری و توسعه کشـــاورزی و ستاد حفاظت از منابع آب در ســـردهنه هولار رود بخش کلیجان رســـتاق با ریاست نوبخـــت؛ فرماندار مرکز مازندران، عنایتی؛ مدیرکل جهاد کشـــاورزی اســـتان مازندران، کاظم نـــژاد معاون عمرانی فرمانداری شهرســـتان ســـاری، ســـتاری مشـــاور اجرایـــی فرمانـــدار شهرســـتان ســـاری، بخشـــداران، علوی؛ رئیس اداره جهاد کشـــاورزی شهرستان ساری، هاشـــمی؛ رئیس اداره منابع شهرســـتان ســـاری، جمعـــی از مدیران دســـتگاههای اجرایـــی و کشـــاورزان بومـــی و محلی عزیز برگزار شـــد و جمعی از کشـــاورزان نیـــز بـــه بیـــان دغدغـــه و پیشـــنهادات خـــود پرداختند.

 

📡 مرکز راهبردی دیدبان انقلاب اسلامی
📚 اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه
🚧گروه جهادی مردّا

 

 


Marada news, Movies and views Ⓜ

🔘

 

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:🔰