علی نصیریان بازیگر مردمی

حرمت پدر واجب تر از نان شب است

این مُلک پدر دارد

اگر یک فرزند جاهل حرمت پدر را بشکند کل خانواده آسیب می بیند این مُلک پدر دارد، حفظ حرمت رهبری از نان شب واجب تر است