مسابقات حافظان قرآن کریم فرزندان کارکنان ارتش؛

مقام دوم حفظ قرآن کریم کشور توسط بسیجی ساروی

رسانه MARADA از مسابقات قرآنی فرزندان نیروهای مسلح کشور گزارش می دهد.

به گزارش “دیدبان انقلاب”؛ امیرحسین نادری ورندی، دانشجوی بسیجی حافظ قرآن کریم از شھرستان ساری استان مازندران به مقام دوم در رشته حفظ ۵ جزء فرزندان کارکنان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و راهیابی به مسابقات قرآنی فرزندان نیروهای مسلح کشور دست یافت.

 

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

  •  مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب اسلامی

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه مردّا

🔘