دادگستری کل مازندران

برگزاری نشست علمی نقد رأی با موضوع مسئولیت کیفری ناشی از تولید کالای فاقد استاندارد

نشست علمی نقد رأی با موضوع مسئولیت کیفری ناشی از تولید کالای فاقد استاندارد با حضور سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران برگزار شد.

به گزارش مردّا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، معاون منابع انسانی و فرهنگی دادگستری استان درحاشیه این نشست با تاکید براهمیت نقد آرا در نشست های علمی اظهارداشت: درسند تحول قضایی و برنامه عملیاتی ۱۴۰۱دادگستری استان به برگزاری جلسات نقد آرا ونشست های قضایی اشاره وبر انجام آن تاکید شده است و در راستای تاکید رئیس کل محترم دادگستری استان مبنی بر برگزاری منظم جلسات نقد آرا ، جلسات با حضور صاحبنظران و متخصصین امر درزمان مناسب وبه طور منظم برگزار میشود.

احمدی افزود: نهمین جلسه نقد رای با موضوع مسئولیت کیفری ناشی ازتولید کالای فاقد استاندارد نیز با حضورپرشورقضات محاکم نخستین، تجدیدنظروکیفری یک استان،اعضای هیات علمی دانشگاه و نخبگان حقوقی،رئیس ونماینده وکلا وکارشناسان، ومدیر کل ،نمایندگان حقوقی وکارشناسان اداره کل استاندارد برگزارشد.

وی خاطرنشان کرد: جلسات نقد آرا ، موجب افزایش کیفیت دادرسی ها و اتقان آرا و نهایتا رضایتمندی بیشتر اصحاب دعوی خواهد شد.

شایان ذکر است دراین جلسه دکتر ملاعلی پور مدیر کل استاندارد استان، معاونین و کارشناسان و نمایندگان حقوقی اداره استاندارد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.