داده نمایی؛

زیردریایی بلگورود، دومین زیردریایی بزرگ تاریخ

به گزارش "مردّا"؛ در ژوئیه ۲۰۲۲، زیردریایی K-۳۲۹ بلگورود، دومین زیردریایی بزرگ تاریخ و بزرگترین در ۴۰ سال گذشته، به ناوگان روسیه تحویل داده شد. در داده نمایی زیر، مشخصات تاکتیکی و فنی این زیردریایی ارائه داده شده است.

🔘