در پی اقدام ماندگار فرماندار ساری در افتتاح پروژه معطل مانده میدان میوه و تره بار؛

وقتی توهین جای نقد می نشیند! / عملکرد خوب مسئولین، شایان تقدیر است یا به سخره گرفتن؟

مردّا Marada به نقل از سایه / اخیـرا در شـبکه اجتماعـی، مطلبـی بـا عنـوان موهـن (خواب زمستانی ...) علیه فرماندار ساری درج گردید که هیچیـک از شـاخصه های نقـد را نـدارد؛ یعنـی نـه سـازنده هسـت، نـه بـا اطلاعـات کافی همراه می باشـد و نـه اخلاق و انصـاف در آن رعایـت شـد.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از عباسعلی کوشکی؛ نقد و تخریب، فاصله خیلی باریکی از هم دارند؛ اما نقد، سـازنده هسـت و تخریـب، ویرانگـر! ایـن روزهـا متأسـفانه کـم نیسـتند کسـانیکه به بهانـه یـا بـه اسـم نقـد عملکـرد مدیـران، تیـغ وهـن و تخریـب بـه روی آنهـا می کشـند و این موضوع باتوجه به گسـترش شبکه های اطلاع رسانی مجازی، بیشتر به چشم می آید. حتی نقد هم نمی تواند بـاری به هر جهـت باشـد؛ بلکـه شـاخص ها و مؤلفه هایـی دارد کـه قابلیـت سـازندگی بـه آن می دهـد؛ از جملـه اینکـه نقـد بایـد بـا اطاعـات کافـی از موضـوع مورد نقـد صـورت گیـرد؛ متوجـه عملکـرد فـرد باشـد نـه شـخصیت وی؛ تـوام بـا مهـار احساسـات، انصـاف، حق محـوری وپ خیرخواهـی باشـد و مصالـح جامعـه در آن لحـاظ گـردد؛ در غیر اینصـورت مصـداق تخریـب خواهـد بـود؛ که هیچ فـردی، حتـی مدیری که عملکـردش در خور انتقاد اسـت نیـز سـزاوار آن نیسـت. بـا ایـن تفاصیـل اینکـه به بهانـه نقـد، مدیـری مورد هجمـه قـرار گیـرد کـه بنابـه اذعـان صاحب نظـران و افـکار عمومی و به گواه عملکردش، یک مدیـر توانمنـد و متعهـد و مردمی اسـت، قطعـا مغرضانـه و حتـی میتـوان گفـت دور از اخـلاق حرفـه ای هسـت.

 

اخیـرا در شـبکه اجتماعـی، مطلبـی بـا عنـوان موهـن (خواب زمستانی …) علیه فرماندار ساری درج گردید که هیچیـک از شـاخصه های نقـد را نـدارد؛ یعنـی نـه سـازنده هسـت، نـه بـا اطلاعـات کافی همراه می باشـد و نـه اخلاق و انصـاف در آن رعایـت شـد.

در ایـن مطلـب نگارنـده به بهانـه وجـود زبالـه و نخالـه در مناطقـی از شـهر سـاری بـه فرمانـدار تاختـه اسـت!

صرف نظر از اینکه جمـع آوری، حمل و نقـل و دفـع بهداشـتی پسـماندها از وظایـف شهرداری ها اسـت و ربطـی به فرمانداری ها نـدارد، اگر هم بخواهیـم موضـوع را بـه بحـث مدیریـت عالـی شهرسـتان یـا دسـتورالعمل لازم الاجـرای اسـتانداری مبنی بـر حرکـت جهـادی بـرای پاکسـازی شـهرها و روسـتاهای اسـتان ربـط بدهیـم، باز هـم بایـد گفـت کـه فرمانـداری سـاری کار خـود را انجـام داده چنانکـه بـا تشـکیل سـتاد پاکسـازی، بـا برنامـه ای مـدون و به کارگیـری تیم هـای جهـادی عملیـات پاکسـازی معابـر از جملـه مبـادی ورودی شـهر سـاری را به اجـرا گذاشـت. از اینهـا گذشـته در عملکـرد فرمانـداری تحـت مدیریـت آقـای نوبخـت، اقداماتـی رقـم خـورده کـه از تکلیف مـداری، تلاشگـری و مـردمداری ایـن مدیـر شایسـته و متواضـع حکایـت دارد و پیگیـری پـروژه بـر زمیـن مانـده پایانـه میوه و تره بـار جدیـد سـاری و افتتـاح آن بعـد از چندیـن و چندسـال وقفه شـاهد مدعا و گویـای هوشـیاری نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان و دغدغه منـدی وی نسـبت بـه مطالبـات شـهروندان و نیازهای شهرسـتان می باشـد.

 

بی شـک فرماندار ساری از جمله مدیرانی اسـت که حرف و عملش با هم همخوانی دارد و ا گـر بخواهیـم منصفانـه دربـاره او قضـاوت کنیـم، نوبخت یک مدیر انقلابی عملگرا با رویکرد جهادی است و بـه ضـرورت مشـارکت مـردم در امـور اعتقـاد قلبـی دارد.

او معتقـد اسـت تصدی گـری حوزه هـای مختلـف اجرایـی را بایـد وارد عرصـه عمومـی و مردمـی کـرد و ایـن اعتقـاد را بـا خـارج کـردن جلسـات از پشـت درهـای بسـته و بـردن آن بیـن مـردم عملـی نمـود. نوبخـت بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـا برگـزاری جلسـات بیـن مـردم ضمـن اسـتفاده از تجربیـات آنهـا، ذائقـه، تصمیـم، تحلیـل و تبییـن مـردم در تصمیـم سـازی ها مؤثـر واقـع خواهـد شـد و ایـن را در عمـل به منصـه ظهـور رسـانید. فرمانـداری کـه می گویـد تصمیـم دولـت بایـد مبتنی بـر خواسـت و ذائقـه مـردم باشـد و بـه آحـاد جمعیـت ۵۰۰ هزار نفـری شهرسـتان بـا هـر دیـدگاه و نگرشـی اهمیـت می دهـد و خدمات رسـانی بـه فرد فـرد آنـان را وظیفـه می دانـد و در کنـار و همـراه ًمـردم هسـت، قطعـا نمیتوانـد از مطالبـات آنهـا غافـل باشـد و غافـل هـم نیسـت. فرمانـداری کـه نه تنهـا در کنـار و همـراه مـردم اسـت؛ بلکـه تـلاش می کنـد مـردم را در قـدرت مشـارکت داده و مردمی سـازی و حکمرانـی واقعـی اسـلامی را به عنـوان یـک آرمان دنبـال می کند، حتما یک مدیـر مردمـی پابه کار هسـت و نادیده گرفتن قابلیت های چنیـن مدیـری منصفانـه نیسـت.

 

با این تفاصیـل افتتاح پـروژه بـزرگ و تأثیرگـذار میـدان جدیـد میوه و تره بـار سـاری به همـت فرمانـدار آنهـم پـس از ۱۵سـال تأخیـر و تعلـل، آیـا شایسـته تقدیـر اسـت یـا سـخره گرفتـن؟!

 

حـق این اسـتکه نمایندگان افکار عمومی که فرصت و امکان اطاع رسـانی و آ گاهی بخشـی دارنـد، کارکردهـای مثبـت و ویژگی هـای ایـن قبیـل مدیـران را بـرای فرهنـگ سـازی و تاسـی جسـتن سـایر کارگـزاران و دسـت انـدرکاران امـور، برجسـته سـازند.

Marada news, Movies and views


🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب