سواد رسانه ای

سینمای غرب زده ، جنگ افزار ضد فرهنگی

تهاجم فرهنگی عقیدتی جشنواره های غربی با حمایت از آثار سینمایی ضد ارزش های اجتماعی ایرانی اسلامی

به گزارش مردّا ؛ / به منظور شفاف سازی موضع گیری های متناقض و هدفمند فستیوال های فرهنگی هنری تحت تأثیر سیاست زدگی های تهاجمی غرب از جمله جشنواره سینمایی کن ، در مقایسه ای با موضوع امنیت زنان در ایران و جهان / : به تصویر زیر نگاه کنید:

نقشه‌ ارائه شده از سوی WomanStats Project دربارهٔ تجاوز به زنان در سطح جهان می باشد که در سال ۲۰۱۸ طی آمارگیری و نظر سنجی در سطح جهانی تهیه و ارائه شده است.

 

تعریف علائم راهنمای نقشه :

◊ (سفید) تجاوز یک مشکل اساسی در این جامعه نیست

(نارنجی روشن) تجاوز یک مشکل در این جامعه است

(نارنجی)
 تجاوز یک مشکل قابل توجه در این جامعه است

(نارنجی سیر)
تجاوز یک مشکل اساسی در این جامعه است

(قرمز)
 تجاوز در این جامعه بومی است

(خاکستری) اطلاعاتی جامعی وجود ندارد

همچنین طی نظرسنجی به عمل آمده از سوی دانشگاه تهران ، از میان ۴۰ هزار زن ایرانی در مقایسه با نظرسنجی به عمل آمده در کشور فرانسه از ۶ هزار زن فرانسوی نشان می‌دهد وضعیت امنیت اخلاقی اجتماعی زنان در آن کشور بسیار بغرنج است. 


حال با وجود تمامی آمارها و اطلاعات و نظرسنجی ها اما در جشنواره کن به فیلمی با موضوع تجاوز به زنان در ایران جایزه می‌دهند!

 


بدون دارا بودن اطلاعات جامع و معتبر در کنار سواد رسانه ای، قضاوت درست مشکل است.