معاون امور استانهای شورای وحدت کشور؛

چرا سهم مازندران در بدنه دولت ناچیز است

رسانه MARADA سخنان محوری محمدجواد محمدی نوری، معاون امور استانهای شورای وحدت کشور که 17 آبان 1402 در جمع اعضای شورای وحدت استان مازندران بیان داشت را منتشر می نماید.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

چرا سهم مازندران در بدنه دولت ناچیز است

 

شورای وحدت مازندران مهیای خیز انتخاباتی شد

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY