قائم مقام شورای وحدت استان مازندران؛

مسببین وضع موجود کشور در پست های کلیدی

رسانه MARADA بخشی از سخنان محمد کریمی چلمیانی، قائم مقام شورای وحدت استان مازندران، که ۱۷ آبان ۱۴۰۲ در جمع اعضای شورای وحدت استان مازندران با محوریت مطالبه گری احزاب جبهه انقلاب و نقشه راه پیش رو عنوان داشت را منتشر می نماید.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

مسببین وضع موجود کشور در پست های کلیدی / ویدئو

شورای وحدت مازندران مهیای خیز انتخاباتی شد

 

 

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

اندیشکده تحریک فکر

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY