نقدی بر عملکرد روابط عمومی ها

توسعه فرهنگ آگاهی بخشی؛ رسالت اصلی مطبوعات و روابط عمومی ها

برخی روابط عمومی ها همین که چشمشـان بـه مطلبی انتقـادی در جراید بی افتد، سـعی بـر آن دارنـد تـا روزنامـه یـا نشـریه مذکور را از دیـد رئیس دور نگـه داشـته و خبرنگار نشریه مربوطه را نیز در لیسـت سـیاه خـود قـرار دهنـد و از هرگونـه حمایـت قانونـی محـروم سـازند!

مردّا ؛ / اختصاصی / : به گزارش مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب، عباسعلی کوشکی، از نخبگان و پیشکسوتان اهل قلم استان مازندران در یادداشتی با هدف توسعه فرهنگ آگاهی بخشی و در نقد ارتباط مطبوعات و روابط عمومی ها چنین نوشت : مطبوعـات به عنـوان رسـانه ای اثرگـذار، چشـم و زبـان جامعـه به شـمار میرونـد و بهتـر از هرکسـی و هـر وسـیله ای میتواننـد دردهـا، مشـکات، نیازهـا و مسائل جامعه را احصاء کرده و منعکس کنند؛ چرا که خبرنـگاران و نویسـندگان به عنـوان رکـن مهـم رسـانه، همواره در متن حوادث و رویدادها قرار دارند و با نگاه جستجوگر، پیگیر و پرسشگر خود، بسیاری از مسائلی که اصولا از نگاه عموم پنهان می مانـد را دیـده و بازگـو میکننـد؛ امـا تحقق این مهم مسـتلزم ایجاد تعامـل و ارتباط مستمر بین روابط عمومی ها و مطبوعات است؛ چرا که بنا به تعریفی که بنیانگذاران روابط عمومـی از زمـان تأسـیس ایـن نهـاد ارائـه داده انـد، مهمتریـن اهـداف تأسـیس روابط عمومی را پاسخگویی به نمایندگان افکار عمومی در رسانه ها، علی الخصوص رسـانه های مکتـوب عنـوان کرده انـد.
ازطرفـی روابط عمومی هـا نیـز وظیفه دارنـد نظر و همـکاری افـراد، گروههـا و سـازمانهایی را کـه بـرای سـازمان متبـوع آنهـا اهمیـت دارد، جلـب کننـد و بهتریـن و سـهل الوصول ترین راه بـرای پی بـردن بـه خواسـته ها و نظـرات جامعـه، توجـه عملـی و دقیـق بـه مطالـب مطبوعـات اسـت.
در این خصوص برخی از روابط عمومی ها به طرزی معقول و منطقی از این پتانسیل مطبوعات بهره می گیرند و همه روزه نقدها و مطالب انتقادی جراید را بریده و آنرا برای پاسخگویی بـه مسـئول یـا دسـتگاه ذیربـط ارسـال می دارنـد و از این طریـق ضمـن فراهم کـردن زمینه حل مشـکات و رفع نارسـایی ها، ارتباط تنگاتنگی را نیز بین روابط عمومی ها و مطبوعـات برقـرار کرده انـد و مسـئولیت خـود را به نحـوی مطلوب انجـام می دهند؛ امـا گروهـی از روابط عمومی هـا بهنـگام دریافـت جرایـد، صفحـات را ورق میزننـد و مطالـب و اخبـاری را کـه حـاوی انعکاس عملکرد دسـتگاه یا تعریف و تمجیـد از مدیر سـازمان بوده، بریده و ضمن ارسـال برای مدیریت سـازمان، آنرا در تابلو مخصوص بریـده جرایـد نصـب می کننـد؛ ولـی همین که چشمشـان بـه مطلبی انتقـادی بی افتد، سـعی بـر آن دارنـد تـا روزنامـه یـا نشـریه را از دیـد مدیـر دور نگـه داشـته و خـود نیـز درصـدد حـذف نـام خبرنـگار مطبوعـه مذکـور از لیسـت خبرنگارانـی برمی آینـد کـه در نشسـت های خبـری یـا دیگـر مراسـم دعـوت می کننـد و به اصطلاح او را در لیسـت سـیاه خـود قـرار می دهنـد و روزنامـه یـا نشـریه مربوطـه اش را نیـز از هرگونـه حمایـت قانونـی محـروم می سـازند! این درحالیسـت که یـک مدیـر روابط عمومـی چنانچـه با علـم و دانـش و تخصـص ایـن حرفـه کـه در تعریـف آن آمـده اسـت: « روابط عمومـی؛ هـم علـم اسـت و هـم هنـر » آشـنا باشـد، میدانـد کـه رسـالت اصلـی او برقـراری ارتباط بـا جامعـه بـرای شـنیدن صداها و آ گاهـی از خواسـته ها و داوری های آنان از سـازمان متبوعه اش است تا بدینوسیله با شناخت گسست ها و نابسامانی های آن سازمان درصـدد رفـع مشـکات و درنهایـت افزایش میـزان رضایتمندی جامعه هـدف برآید و این مهـم ازطریـق ایجـاد ارتبـاط و تعامـل منطقـی و تنگاتنـگ با مطبوعـات ازطریق اهمیت بخشـیدن بـه نقدهـا و خواسـته های مـردم کـه ازطریـق مطبوعـات انعـکاس می یابـد، میسـر خواهـد گشـت.
ایـن ضرورت هـا، طبیعتـا ارتقـای سـطح دانـش حرفـه ای در هـر گـروه یعنـی هـم مطبوعـات و هـم روابط عمومی هـا را طلـب میکنـد. همانطورکـه جامعـه انتظـار دارد، عوامـل انسـانی در مطبوعـات بایـد از دانـش و تخصـص کافـی درخصـوص ایـن حرفـه حسـاس و مهـم برخـوردار باشـند.
مـا هـم از مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای عمومـی انتظـار داریـم کـه افـرادی را بـرای اداره امـور روابط عمومـی سـازمان منصـوب کننـد کـه ا گـر هـم تحصیـلات دانشـگاهی مرتبـط دراین زمینـه ندارنـد، لااقـل بـه الزامات و مقتضیات حرفه روابط عمومی آشـنا بـوده و تا حـدودی از دانـش و هنـر روابط عمومـی آ گاهـی داشـته باشـند.


رسالت اصلی مطبوعات و روابط عمومی ها


برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید