با وجود هزاران جاذبه بی بدیل طبیعی و تاریخی در دل روستاها؛

روستاهای مازندران؛ محروم از توسعه صنعت گردشگری

مازنــدران در بســیاری از زمینه هــا از جملــه در ابعــاد کشــاورزی و گردشــگری، ســرویس دهی ملــی دارد؛ امــا به نظر می رســد بــه نســبت ایــن ســرویس دهی و قابلیت هــا و ظرفیتهایــش، از اعتبــارات ملــی بهــره نمی بــرد.

مردّا ؛ / اختصاصی / : به گزارش گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب، عباسعلی کوشکی در یادداشتی با هدف استفاده از ظرفیت های اقلیمی بومی محلی در امر محرومیت زدایی از روستاهای مازندران عنوان داشت: همه سـاله در فصـل تابسـتان کـه از یک سـو مصـادف بـا تعطیلـی مـدارس بـوده و از سـوی دیگر ا کثـر خانواده هـای ایرانـی اعـم از کارمنـد، فرهنگـی، کارگـر، بـازرگان و پیشـه ور فرصـت را مغتنـم می شـمارند تـا بر اسـاس یـک برنامه ریـزی متناسـب بـا شـرایط کاری و اقتصـادی خـود چنـد صباحـی اوقـات فراغـت خویـش را در نقـاط خوش آب و هـوا و پر جاذبـه سـپری کننـد تـا بدینوسـیله خسـتگی یکسـال کار و تـاش روزمـره را از جسـم و روح خـود بزداینـد، اسـتان مازندران کانون توجه و میزبان خیلی عظیم هموطنان شهرستانی اسـت.

در این راسـتا در کنار نعمت های فراوانی که خداوند در قالب طبیعـت زیبـا و جاذبه هـای بی بدیـل طبیعـی ازقبیـل دریـا، جنگل، رودهـا و چشمه سـارها، آبشـارها و کوه هـا و مراتـع و نیـز آثـار و بناهای تاریخـی ملـی و مذهبـی به این اسـتان ارزانی داشـته و این سـرزمین را بـه بهشـت روی زمیـن مبـدل سـاخته اسـت. مـردم میهمان نـواز ایـن خطـه نیـز خـود را مهیـای پذیرایـی از میهمانـان شهرسـتانی خـود میکننـد.

ایـن لطـف اللهیسـت کـه در نقطـه ای از کشـور و در زیـر خروارهـا خـا ک منابـع و ذخایـر نفـت و گاز و … ارزانـی مـی دارد و در نقطـه ای دیگـر طبیعتـی خلـق میکنـد کـه هـر صاحـب ذوق و قریحـه ای را بـه تماشـایش راغـب مینمایـد؛ و بدین جهـت اسـت کـه بخـش عمـده اقتصـاد درآمـد شـهروندان مازندرانـی از قبـل
صنعـت گردشـگری تأمیـن میشـود. صرفنظـر از سـرمایه گذاری ها، برنامه ریزی هـا و اجـرای طرح هـا و پروژه هایـی کـه ازطـرف دسـتگاه های دولتـی و بخـش خصوصـی متولـی ایـن صنعـت بـرای ایجاد امکانات تفریحی و رفاهی گردشـگران و مسـافران شهرسـتانی انجـام گرفتـه، باید اذعان داشـت که به دلایـل متعدد هنوز اینگونه امور در حد انتظار و مطلوب به سـامان نرسـیده و موانع، کمبودها، کاسـتی ها، ضعف هـا و نارسـایی های فراوانـی فـرا راه رسـیدن بـه شـکوفایی صنعـت گردشـگری و رونـق اقتصـادی این بخـش قـرار دارد کـه بایـد بـا عزمـی راسـخ، اراده ای قـوی و برنامه ریـزی منسـجم و اساسـی دراین مسـیر گام هـای اسـتوار و بنیـادی برداشـت؛ امـا در این راسـتا امـر مهمـی کـه مغفـول مانـده و علیرغـم اشـارات و تذکـرات مکـرر مطبوعـات و برخـی از صاحب نظـران دلسـوز هنـوز توجـه عملـی بـدان نشـده اسـت، جاذبه هـای بدیـع، چشـم نواز و ارزشـمند گردشـگری اعـم از مناظـر زیبـا، آبشـارهای حیرت انگیـز، آبهـای گـرم معدنـی، رودهـا و چشمه سـارها و بناهـا و قلعه هـای تاریخـی ملـی و مذهبی اسـت کـه در دل روسـتاهای این اسـتان و در دامنـه کـوه و جنـگل به وفـور وجـود دارد کـه معرفـی آنـان و ایجـاد امکانـات و تأسیسـات اقامتـی و رفاهـی در جـوار ایـن جاذبه هـا و از همـه مهمتـر احـداث راه دسترسـی بـه آنهـا می توانـد از یکسو تحولـی عظیـم در اقتصـاد روسـتایی کـه مردمانـش غریبانـه در رنـج و فقـر و محرومیـت بـه سـر می برنـد ایجـاد کنـد و از سـوی دیگر اقتصـاد صنعـت گردشـگری منطقـه و بلکـه کشـور را به خوبـی شـکوفا سـازد؛ امـا غافـل مانـدن از این همـه پتانسـیل ها، جاذبه هـا و آثـار و بناهـای ارزشـمند موجـب شـده کـه در اذهـان بسـیاری از هموطنـان کـه به قصد گـذران تعطیلات به مازندران سـفر میکنند، مازنـدران را تنهـا بـه دریـا و جنـگل می شناسـند و بـه دریـا و سـواحل آن چشـم دوختـه و اقبـال نشـان دهنـد. در حالیکـه معرفـی آثـار و جاذبه هـای ناشـناخته در جایجـای مازنـدران می توانـد توجـه گردشـگران مشـتاق طبیعت گـردی را بـه ایـن مواهـب جلـب کنـد و ایـن حکایتی اسـت کـه سالهاسـت مـا میگوییـم امـا گـوش شـنوایی بـرای پذیـرش آن نمییابیـم! بسـیار بجاسـت اکنون کـه توجـه ویـژه مدیریت ارشـد اسـتان به توسـعه صنعت گردشگری معطوف گشته بـرای زدودن غبـار محرومیـت از سـیمای روسـتاها و روستانشـینان بـه این مهـم توجـه عملـی داشـته و بـرای سـرمایه گذاری و تخصیص اعتبـار در توسـعه صنعـت گردشـگری، حـق و سـهم روسـتاهای اسـتان را اعطـا کننـد تـا باشـد کـه انشـاءالله شـاهد تحـرک، تحـول و رونـق اقتصـادی این مناطـق باشـیم.برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید