رویداد 2022 فرصتی برای نمایش توانمندیهای مازندران

عملکرد شهرداری ساری؛ ثمره تعامل مجموعه شهرداری و شورای شهر

ســاری شهریســت دیرپــا به گونــه ای کــه اســناد تاریخــی بنیــاد آنرا بــه روزگاران قدیــم نســبت می دهنــد و نکتــه جالب توجــه این اســتکه ســاری نه تنهــا یکــی از قدیمیتریــن شــهرهای ســرزمین طبرســتان بــوده بلکــه از روزگاران کهــن، همــواره مرکزیــت ایــن دیــار را نیــز داشــته و ایــن یعنــی به لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و عمرانــی دارای پیشــینه ای غنیســت. ســاری در طــول تاریــخ، روزگار پرفراز و نشــیبی را از ســر گذرانــده و در این مســیر به دفعــات رو بــه ویرانــی نهــاد امــا هر بــار بــه برکــت ریشــه های تاریخــی و بــه مــدد اســتقامت و پایمــردی مردمــان غیــورش کمــر راســت کــرد و قامــت خــود را اســتوار و پا برجــا نگه داشــت.

مردّا ؛ / اختصاصی / : به گزارش گروه اندیشکده مدیریت شهری، روستایی و منطقه ای مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب، عباسعلی کوشکی به واسطه ثبات در عملکرد و گذار از چالش ها گوناگون و پاسخگویی هایی قابل مشاهده و ارزیابی مثبتی که در مقایسه با چند دوره از شهرداران و شوراهای اسلامی شهر ساری سراغ گرفته است در یادداشتی به جوانب گوناگون این ثبات عملکرد و فرصتهایی که از دل تهدیدها بیرون آورده شده پرداخته است که مشروح این یادداشت در اختیار مخاطبان محترم قرار می گیرد.

در دوران معاصـر؛ سـاری اگرچـه راه توسـعه را در پیـش گرفـت امـا رونـد و سـرعت پیشـرفت آن متناسـب با قدمت و ارزشهای تاریخی آن نبوده زیـرا ایـن شـهر متأسـفانه براثـر بی مهری هـا و کم توجهی هـای مدیـران ادوار مختلف نتوانست به جایگاه شایسته و حقوق بایسته اش دست یابـد. بـا شـکل گیری نهـاد مردمـی شـورا و حضـور نماینـدگان مـردم در متن مسـائل شـهر، هر چند گام هایی در جهت توسـعه سـاری برداشته شـد امـا از آنجا کـه جایگیـری در رونـد شـتابان توسـعه، برنامه ریـزی و تـلاش مضاعفـی را می طلبـد و در شـمایل جدیـد مدیریـت شـهری نیـز عـدم برخـورداری افـراد از مهـارت کار جمعـی همـواره باعث کنـدی روند اجـرای طرحهـا و برنامه هـا می شـده، لاجـرم کمـاکان کاسـتی هایی در شـهر مرکـز اسـتان مازنـدران مشـاهده میشـود. رفـع ایـن کاسـتی ها و سرعت بخشیدن به حرکت موتور توسعه شهری قطعا مستلزم تعیین چشـم انداز و افقـی روشـن بـرای سـاختن شـهر، تدویـن برنامه هـای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و توان اجرای دقیق این برنامه ها، بودجـه و اعتبـارات مناسـب و البتـه سـرمایه گذاری جهـت شـکوفایی ظرفیتهـای شـهر اسـت کـه در سـایه تعامـل شـورای شـهر و شـهرداری به عنـوان بازو هـای تصمیم گیـری و اجرایـی شـهر محقـق خواهـد شـد.

شـوربختانه اتفاقـات ناخوشـایندی کـه در زمـان فعالیت شـورای پنجم خصوصـا در سـالهای ۱۳۹۸ و ۹۹ در مدیریـت شـهری سـاری رخ داده و در نهایـت بـه توقـف فعالیـت نهـاد شـورا در ایـن شـهر انجامیـد، یـک ناهم گونی عجیب و غریب را در اجزای مدیریت شهری حکایت میکرد و کارهـای صـورت گرفتـه توسـط شـورا و شـهرداری وقت در قبـال آنچه از وجـود فسـاد در ایـن مجموعـه حکایت داشـت، مـردم را سـر درگم نمود.
ایـن اتفاقـات تلـخ عـاوه بر ایجاد رکود در روند سـازندگی و توسـعه شـهر، امیـد و اعتمـاد شـهروندان را نشـانه رفـت و بذر نا امیـدی و بی اعتمادی نسـبت بـه مدیـران شـهری را در ایـن شـهر پاشـید. در چنیـن شـرایطی کـه نهـاد شـورا فعالیـت نمی کرد، جواد طالبـی از مدیران مجـرب و موفق شـهرداری از سـوی اسـتانداری کـه قائم مقـام شـورا در دوره فتـرت بـوده بـه سـمت شـهردار سـاری منصـوب گردیـد. وی در شـرایطی مسـئولیت شـهرداری را پذیرفـت کـه عـلاوه بـر غلبـه بر جـو بی اعتمـادی نسـبت بـه مدیران شهری، به لحاظ مالی و اداری نیز شرایط مطلوبی بر شهرداری حا کـم نبـود. ارقـام بـالای بدهـکاری، محدودیتهـای درآمـدی، ازدیـاد نیروهـا و بسـیاری کارهـای بـر زمین مانـده حکایـت از ایـن داشـت کـه طالبـی مسـئولیت خطیـری را تعهـد نمـوده اسـت. وی در همـان نخستین جلسات بعد از تصدی خود تأکید کرد که ساری به دیدگاهی نـو در خدمت رسـانی نیـاز دارد. طالبی همچنیـن قول داد بـرای احیای جایـگاه شـهرداری و افزایـش سـطح خدمـات تـلاش خواهـد کـرد و امید و اعتماد از دسـت رفته را به فضای شـهر سـاری بر خواهد گرداند و برای ایـن منظـور تأکیـد کـرد مدیـران شـهرداری بایـد از سـه شـاخصه تعهـد، تخصـص و تعصـب سـازمانی به عنـوان مؤلفه هـای مسـئولیت پذیری برخـوردار باشـند.

گامهـای اولیـه طالبـی کـه در نبـود شـورا و در راسـتای ایجـاد تحـرک در شـهرداری برداشـته شـد، به ویژه فعالیتهـای عمرانی و پیگیری طرحهای در دسـت اجرا موجب امیدواری شـهروندان شـد.
بـا آغاز بـه کار شـورای ششـم، بـدواً طالبـی به عنوان سرپرسـت شـهرداری سـاری در سـمت خـود ابقـاء شـد. وی بـا تأکید و تمرکز بر انضبـاط کاری در مجموعه شـهرداری تلاش نمود همه ظرفیت های این مجموعه را بـرای بالابـردن سـطح کمـی و کیفـی خدمـات شـهری بـه کار انـدازد و در این مسـیر تـا حـدود زیـادی موفـق عمـل کـرد. طالبـی بـا ایـن اعتقـاد کـه پاسـخگویی مطلـوب بـه مطالبـات شـهروندان مسـتلزم مجموعـه ای سـرحال و پویاسـت، رسـیدگی بـه مسـائل و نیازهـای کارکنـان خصوصـاً پرداخـت به موقـع حقـوق و درعین حـال پایـش نیروهـا را در دسـتورکار قـرار داد. بدین ترتیـب بود که سیاسـت درون سـپاری طرحهـا و پروژه ها در شـهرداری سـاری امـکان تحقـق یافـت. درحالیکـه تـا پیش از ایـن بسیاری از فعالیتهای عمرانی و خدماتی و حتی فرهنگی و اجتماعی شـهرداری برون سـپاری می شـد،

طالبـی بـا احصـاء و به کارگیـری ظرفیتهـای درون سـازمانی، تخصـص گرایـی در چینـش نیروهـا و اسـتفاده از مدیـران جـوان و کارآمـد و اعتمـاد بـه آنهـا، اجرای بسـیاری از طرحهـا را بـه واحدهـا و سـازمان های زیر مجموعـه شـهرداری واگـذار نمـود کـه بالطبـع بـه نفـع شـهرداری، شـهر و شـهروندان تمام شـد.

گزینش بجای شهردار و نقش معاونان در توفیقات شهرداری

معاونت های شـهرداری در پیشـبرد سیاسـتها و برنامه های شهردار به نحویکه مورد توجه و رضایت نمایندگان مردم در شـورای اسـلامی شـهر و نیـز خـود شـهروندان قـرار گیـرد، کمـک شـایانی نمودنـد.

کیـا علیـزاده در معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع، حسـن کلانتـری در معاونـت برنامه ریـزی و هماهنگـی امـور مناطـق، علیرضـا سـعیدی در معاونـت حمل و نقـل و امـور زیربنایـی، علیرضـا حمیـدی در معاونـت خدمـات شـهری و سـید حمـزه حسـینی در معاونـت شهرسـازی و معماری، مدیران جوان و در عین حال با دانش و با تجربه ای هسـتند که در کنار جواد طالبی توانستند زمینه را برای تحرک بیشتر و پویایی شـهرداری فراهـم سـازند؛ به گونـه ای کـه در سـاماندهی امـور مالـی و اداری، پرداخـت بخـش قابل ملاحظـهای از بدهی هـای گذشـته، پرداخت به موقع حقوق با وجود افزایش های سنواتی، ایجاد و فعال نمودن سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمی در شـهرداری بـا عنایـت بـه وضعیـت اقتصـادی شـهرداری ها و ضـرورت اسـتفاده از منابـع درآمـدی جدیـد از طریـق اعتماد سـازی و باور آفرینـی بـرای سـرمایه گذاران بخش هـای مختلـف، فعال نمـودن شـهرداری های مناطق در ابعاد خدمات رسـانی و درآمد زایی، ایجاد شـهرداری بافت کهن (منطقـه چهـار) بـا هـدف توجـه افزونتـر و تخصصـی بـه مسـائل اایـن قبیـل بافت هـا کـه همـواره یـک مسـئله بـرای شـهرداری مرکـز اسـتان بـود، توسـعه کمـی و کیفـی خدمات شـهری خصوصـا پیگیری مجدانـه نهضـت آسـفالت معابـر شـهر، پیگیـری طرحهـا و پروژه هـای
نیمـه کار ازجملـه نیـروگاه زباله سـوز، پـروژه پـل تـا پـل، فازهـای سـه و چهـار میـدان ابـن شهرآشـوب، توسـعه فضاهـای ورزشـی، توجـه بـه فعالیت هـای خانه هـای شـهروندی، پیگیـری تصویـب طرح تفصیلی ساری از طریـق شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی کشـور به عنـوان نقشـه راه توسـعه شـهری تنهـا نمونه هایـی از اقدامـات شـهرداری سـاری در دوران تصـدی طالبـی اسـت.

عدم همگرایی و فرصتهایی که از دست میرود

طالبـی بـا ایـن شـروع امیدبخـش توانسـت آرای اعضـای شـورای ششـم بـرای دریافـت حکـم شـهرداری را جلـب نمایـد. او حکـم قطعـی خـود را در شـهریور ۱۴۰۰ از دسـت وزیـر کشـور دریافـت کـرد. با توجه به اینکـه چنیـن اتفاقـی (گرفتـن حکـم شـهرداری به طـور مسـتقیم از شـخص وزیـر کشـور) بـرای هـر شـهرداری اتفـاق نمی افتـد و همچنیـن انگیـزه بـالای طالبـی بـرای خدمت، می توانسـت در کنار همدلی اعضای شـورا بـه یـک فرصـت تاریخـی بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای کشـوری جهـت توسـعه سـاری تبدیـل شـود. آیـا مدیـران شـهری سـاری در ایـن فرصـت سـازی موفق عمل کردند؟ متأسـفانه پاسـخ این سـؤال مثبت نیسـت.

به رغـم هدفگـذاری شـهرداری بـرای ایجـاد منابـع درآمـدی پایـدار از طریـق به کارگیری ظرفیت هـای درون مجموعه و فراهم آوردن شـرایط جهـت ارائـه خدمـات بهینـه بـه شـهروندان و نیـز ارتقـای شـاخص های توسـعه شـهری و مهیا نمـودن سـاری بـرای رویدادهـای مهمـی نظیـر رویـداد بین المللـی سـاری ۲۰۲۲ کـه تحقـق آن در درجـه اول، همدلـی و تعامل شورای شهر و شهرداری را می طلبید، کوک شدن ساز مخالفت از سـوی تعـدادی از اعضـای شـورا، آغازگر بگو مگوهایی شـد کـه در طول یکسال گذشـته به دلمشـغولی اصلی مدیریت شـهری سـاری تبدیل گردیـد و پر واضـح اسـت کـه ایـن وضعیـت، تـوان و انـرژی مجموعـه را مصـروف مسـائل حاشـیه ای کـرده و امـکان تحرک بیشـتر را از آن سـلب نمـود و آن را بـه ورطـه روزمرگـی انداخـت.

 

رویداد ۲۰۲۲ فرصتی برای نمایش توانمندیهای مازندران

همانطور کـه مطلـع شـده اید، انتخاب سـاری از سـوی کشـورهای عضو سـازمان همکاری هـای اقتصـادی (اکـو) به عنـوان پایتخـت گردشـگری ایـن کشـورها و واگـذاری میزبانـی کشـورهای عضـو بـه سـاری برای سـال ۲۰۲۲ اتفـاق مهمـی بـوده کـه در صـورت پیگیـری و پـردازش عالمانـه و مجدانـه میتوانـد بـه اعتـای نـام سـاری در سـطوح ملـی، منطقـه ای و بین المللـی بی انجامـد و لـذا مدیران شـهری می بایسـت بـه آن به عنوان یـک فرصـت اسـتثنایی بنگرنـد و زمینـه اسـتفاده از آن را بـه سـهم خـود فراهـم سـازند. این امـر قطعـا بـه همگرایـی و کار جمعی مدیران شـهری سـاری نیاز داشـته در حالیکه روند حرکتی این مجموعه، عکس مسـیر بایسـته اسـت. در راسـتای ایـن رویـداد، در آبـان ۱۴۰۰ پروفسـور سـرور بختی رئیس موسسـه فرهنگی اکو به سـاری سـفر کرد. وی در دیدار با استاندار وقت که با حضور طالبی؛ شهردار ساری صورت گرفت، هدف سفر خود را ارتقاء گردشگری اکو و همچنین معرفی ظرفیت های ممتاز سـاری بـه کشـورهای عضـو جهـت فراهـم آوردن زمینـه اسـتفاده از ایـن ظرفیتهـا عنـوان کـرد. ایـن اتفاقـات نوید بخـش روزهـای بهتـری بـرای سـاری بـود مشـروط بـر اینکـه فرصت انـگاری می شـد و بـرای این منظـور بی شـک نهـاد مدیریـت شـهری سـاری می بایسـت در خـط مقـدم برنامه ریزی هـا و پیگیریهـا قـرار میگرفـت درصورتیکـه مخالفت هـا در شـورا همچنـان محـور فعالیـت این نهـاد بود.

 

بهتر نیست نظارت شورا صبغه حمایتی داشته باشد؟

تردیدی نیسـت که شـورای اسـلامی شـهر دارای وظیفه نظارتی اسـت و در همین راسـتا میتواند به شـهردار تذکر بدهد و از شـهردار سـؤال کند؛ امـا انجـام ایـن وظیفـه قانونـی بایـد بـه گشـایش در کارهـا منجر شـود نه اینکـه باعـث رکـود شـود. بدیهی اسـت وقتـی کنش های یک شـورا مانع از تحـرک و پویایـی شـهرداری می شـود بـدان معناسـت که شـورا وظیفه قانونـی خـود را درسـت انجـام نمی دهـد. اینچنیـن بـود کـه خیلـی از برنامه ها و اقدامات شهرداری به خاطر این مخالف خوانیها به محاق میرفت. مثلاً از یکسو شهردار از ایجاد سامانه شفافیت در شهرداری خبـر مـی داد و از آنسـو، شـورا امـکان کمـک بـه شـهرداری برای پیشـبرد ایـن هـدف را نداشـت. ایـن کیفیـت در مـوارد متعـددی من جملـه در پیگیـری پروژه هـای نیمـه کاره، در برنامه ریـزی بـرای اجـرای طرح هـای
جدیـد، در سـاماندهی نیروهـا و حتی در بحث تعیین بهـای خدمات و تدویـن بودجـه رخ نمـود. روزهـا، هفته هـا و ماه هـای یک سـال گذشـته در مدیریـت شـهری سـاری و اکثـر قریـب به اتفاق جلسـات شـورا در این شـهر بـه اختافات و مشـاجرات سـپری شـد. اگرچـه تفـاوت دیدگاه ها و سـلایق در نهـاد شـورا امـری طبیعی اسـت امـا تضـارب آراء می بایسـت در راسـتای هـدف واحـدی انجـام گرفته و به تحقـق اهداف جمعی کمک کنـد کـه در رابطـه بـا مدیریـت شـهری سـاری اینگونـه نبود.

مدتـی هم چند عضـو شـورا سـاز عـدم احـراز شـهردار را زدنـد و ماههـای متوالـی مشـغول حواشـی و تبعات این امر بودند و اخیراً هم موضوع اسـتیضاح شـهردار را علـم کـرده و در شـورا مطـرح نمودنـد کـه البتـه رأی نیـاورد؛ چرا کـه در تمام این مدت، شهرداری مشغول انجام وظایف خود بود و نگذاشت خللـی در رونـد امـور ایجـاد شـود در صورتیکـه واقعیـت این اسـتکه با وجـود یـک شـهردار باتجربـه، باانگیـزه، پـایکار و ریسـک پذیر، شـرایط می توانسـت به مراتـب بهتـر از ایـن باشـد اگر شـورا از همگرایـی و مهارت کار جمعـی برخـوردار بـود و بـرای شـهر و مردمانـش دل می سـوزاند.

سـه عضـوی کـه مسـئله ی اسـتیضاح را مطـرح کردنـد، مطالبـی را عنـوان نمودند که عمدتا کلی و فاقد مصادیق عینی بود اما در هرحال شهردار در جلسه استیضاح حضور یافت تا پاسخگوی سؤالات باشد. هرچند اسـتیضاح کنندگان (احتمـالا) بـا علـم بـه اینکـه اسـتیضاح رأی نخواهد آورد، در جهـت ایجـاد تنـش در جلسـه تـلاش نمـوده و جلسـه را تـرک کردنـد امـا شـهردار در حضـور اصحاب رسـانه و دو سـوم از اعضای حاضر به همه سؤال ها پاسخ داد و ثابت نمود اولا در برابر شورا به عنوان نهاد ناظـر تمکیـن می کنـد. ثانیـا بـه عملکرد خـود اطمینـان داشـته و بیمی از سـؤال نـدارد و ثالثـا پاسخ گو اسـت.

صحبت هـای طالبـی در جلسـه استیضاح درخور توجه است. وی به نکاتی اشاره نمود که مؤید تأکید نگارنـده در سـطور بالاسـت مبنی بر اینکـه شـورای شـهر اگـر از شـهردار منتخب خود حمایت نماید و اگر همدلی و تعامل بین دو بازوی نهاد مدیریت شهری وجود داشته باشد نه تنها مشکلات و موانع یکی پس از دیگـری برداشـته خواهـد شـد بلکـه حرکـت در مسـیر توسـعه شـهری ممکـن و بلکـه بـا سـرعت خواهـد بـود. چنانکه مقـام معظم رهبـری نیز فرمودنـد: « شـورای شـهر بایـد به شـهردار به عنوان سـربازی بنگرد کـه او را بـه جبهـه فرسـتاده و حـال بایـد پشـت او را نگهـدارد، از او حمایت کند و او را تقویت نماید و از او کار بخواهد».
طالبی در آن جلسه گفت: من، جـواد طالبـی، فرزند شـهرداری سـاری، با اعتماد شـما عزیـزان، ناخدای ِ ایـن کشـتی بـه گل نشسـته ام و بـا توکل بر خداونـد و همه تـوان و آبرویم همراه با تیم مدیریتی ام، در راستای هدایت ها و تحت نظارت اعضای محترم شـورا این کشـتی را از گل درخواهم آورد. ما بانیان وضع موجود نیسـتیم، مـا وارثـان این وضعیت هسـتیم. بانیان وضع موجـود که این کشتی را به گل رساندند، نه من بوده ام نه شما و نه تیم مدیریتی من! چـرا ده سـال ممانعـت می شـد کـه شـهرداری اتوماسـیون اداری داشـته باشد؟ امروز اما دارد. چرا زباله ساری از صفر تا صد دست یکنفر بود؟! امروز اما همکاران من و شـما پای کارند. امروز پس از ده سـال اصحاب رسانه پایشان به عمارت شهرداری باز شد. شفاف و بی پرده پرسیدند و پاسـخ شـنیدند. جـواد طالبـی بـر همیـن اصـل پاسـخگویی اسـت کـه می گویـد مـن و شـما، مـا، ایـن کشـتی به گل نشسـته امـروز را بـه سـاحل نجـات میرسـانیم، ا گـر و تنهـا ا گـر منافـع شـهر و مـردم شـهر را بـر منافع محفلـی و گعـده ای ترجیح دهیم و آینده عالی این شـهر را فـدای اندک امـروز نکنیـم. آیـا امـروز، مـردم سـاری دغدغه، نگاه و مطالبه شـان پایان پروژه معطل مانده زباله سـوز نیسـت؟ پروژه ای که بعد از ۱۴ ماه توقف و تعطیلی، امروز شتاب و پیشرفت مطلوبی گرفته است. رئیس جهوری عدالتخـواه و وزیـر کشـور پـای ایـن پـروژه آمده انـد. مـا ایـن پـروژه را بـدل به پـروژه ای ملـی نمودیم.

آیا امروز ، مردم ساری دغدغه و خواسته شان پایان پروژه مغفول مانده « پل تا پل» نیست؟

در سـال ۲۰۲۲ سـاری پایتخت گردشـگری کشـورهای عضو اکو اسـت. آیـا لیاقـت سـاروی ها داشـتن خیابانـی ایده آل از مرکـز شـهر تـا میدانی بـه سـمت خروجـی شـهر نیسـت کـه در شـهریورماه و هفتـه دولـت افتتـاح میشـود؟ آیـا عدالـت اجتماعـی، مـا را رهنمـون نمی کنـد کـه در هـر محلـه سـاری یک خانـه ورزش چـون خانـه ورزش افتتاح شـده شـهید سـلیمان کلایی در منطقـه دخانیـات داشـته باشـیم؟ آیـا هزینه جمع آوری، حمل و انتقال زباله سـاری با تکیه بر توان درون سـازمانی امـروز کاهـش نیافتـه اسـت؟ آیـا سـازمان عمـران به جـای آنکـه بـاری بر دوش باشـد و حقـوق کارکنـان آن سـه مـاه سـه ماه عقب بیفتـد، یاری بـرای شـهرداری نیسـت؟ آیـا صـدور پروانـه تکبـرگ سـاختمان کـه در یک سـال اخیر مهیا شـده اسـت فضایی برای پرهیز از فسـاد نیست؟
آیـا تجمیـع کمسـیون های مـاده صـد در یـک سـاختمان و وحـدت رویـه یکپارچـه مانـع از بـروز فسـاد نیسـت؟ آیـا سـاری نیـاز بـه دعـوت از سرمایه گذاران با تجربه و توانمند کشوری و بین المللی نداشته؟  امروز شـهرداری سـاری، سـازمان سـرمایه گذاری دارد و قدم هـای مؤثـری برای جذب سـرمایه گذار برداشـته اسـت. آیا بافت کهن و تاریخی این شـهر رو بـه ویرانـی نیسـت؟ آنـان کـه وعـده سـنگ فرش بـازار سـاری را تنهـا وعـده خیالـی داده بودنـد، بداننـد بـازار مرکـزی سـاری در حـال سـنگفرش شـدن اسـت، به همـت ایـن شـورا و شـهرداری، محـلات و اماکن تاریخی این شهر تاریخی، این شهر با عظمت، احیا و بازسازی در فضـای سـبز، سیسـتم آبیـاری قطـره ای درحال توسـعه و جایگزیـن آبیـاری سـنتی شـده اسـت. گلخانـه تولیـد گل و گیـاه درحال توسـعه و رسـیدن بـه خود کفایی اسـت. امـروز در واحـد موتـوری بـا اسـتفاده از ظرفیـت درون سـازمانی، خودروهـا و ماشـین آلات مسـتهلک بـه چرخـه ی کار بازگشـتند. کارخانـه آسـفالت پـس از سه سـال و سنگ شـکن پس از شش سـال مجـدد راه اندازی شـد. امـروز تولیدات محصـولات بتنـی شـهرداری سـاری بـه همـت سـازمان عمـران انجـام می شـود. طـی چهار ماهـه گذشـته بیـش از ۱۰۰هزار مترمربـع از معابـر شـهری آسـفالت شـد. ایـام پایـان سـال ۱۴۰۰ پـس از سـالها شـهرداری ساری، اسفندی آرام و دور از تنش داشت نه شیشه ای شکسته شد و نـه دری. حـق سـاروی هـا آرامـش همیشگی اسـت. مـردم شـهر آیـا از مـن و شـما غیـر ایـن میخواهنـد؟

… و اکنون زمان همدلیست 

سـؤال پایانـی طالبـی بـه نظـرم رسـاترین حرفیسـت کـه بایـد بـه اعضـای محتـرم شـورا گفـت.

به راسـتی مـردم سـاری جـز آرامـش، امیـد و آبادانـی نمی خواهنـد و این میسـر نیسـت مگـر بـا اتحـاد و انسـجام مدیـران شـهری. اگـر در یـک فضـای متشـنج، شـهرداری توانسـت ایـن میـزان قابلیـت از خـود بـروز دهـد، در یـک فضـای مسـاعد قطعـاً نمایـش توانمندی هـا دو چنـدان خواهـد بـود؛ به طوریکـه ملاحظـه شـد شـهردار گفتنی هـا را گفـت و اعضـای شـورا نیـز بـر اسـاس مصالـح شـهر و شـهروندان تصمیم معقولی گرفتند و اکنون زمان یک حرکت همدلانـه اسـت. هـم از اعضـای محتـرم شـورا و هـم از مـردم شـریف و صبور سـاری انتظار می رود دسـت یاری به سـوی شـهردار دراز کنند تا بـا همراهـی و همدلـی، سـاری را بـه جایـگاه شایسـته اش برسـانند.


🔻
مردّا نیوز
رسانه رسالت محور
روشنگری و مطالبه گری
🔰
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب