مازندران / بابلسر / میرود

هیئت علمی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به بایر

زمین های تحت مالکیت دانشگاه صنعتی شریف در ساحل میرود بابلسر استان مازندران در حالی به علت آکنده بودن از ماسه و سنگریزه به زمین های بایر و غیر قابل کشاورزی تغییر کاربری داده اند که اطراف آن با حاصلخیزترین زمین های کشاورزی احاطه شده است که نشان می دهد تفکری سود جو از مدت ها قبل با برنامه ی نغییر کاربری در صدد بالابردن ارزش این زمین ها جهت انبوه سازی در کنار این سواحل داشته است.

گزارش ویدئویی :


🔻
مردّا نیوز
رسانه رسالت محور
روشنگری و مطالبه گری
🔰
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب