رهبر معظم انقلاب

ایران طرفدار توقف جنگ در اوکراین است

علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکن است که ریشه‌ی بحران شناخته بشود، ریشه‌ی بحران در اوکراین سیاستهای آمریکاست.


Iran is in favor of ending the war in Ukraine

The cure for any crisis is possible only if the root of the crisis is identified, the root of the crisis in Ukraine is American policy.

Leader of the Islamic Revolution

2022-03-01
۱۴۰۰/۱۲/۱۰
۱۴۴۳/۰۷/۲۷