برنامه مطالبه گری بانوان محجبه؛

در پی انفعال مسئولان نسبت به بست نشینی سراسری بانوان، گام بعدی متحصنین معترض به وضعیت حجاب چه خواهد بود؟

MARADA / پرسش و پاسخ صوتی /؛ پس از گذشت بیش از پنجاه روز از تحصن بانوان معترض به بی حجابی و درخواست از مسئولین نسبت به برخورد با مظاهر فساد ، در مصاحبه ای با بانو مهدیه خادم، نظر وی را در خصوص تدابیر برای ادامه روند مطالبه گری برخورد با بی حجابی جویا شدیم.

گزارش “دیدبان رسانه انقلاب” چهل روز پس از بست نشینی بانوان عفیفه سراسر کشور در مطالبه گری از مسئولین نسبت به برخورد با مظاهر فساد اخلاقی در جامعه، رویکرد متحصنین برای ادامه این بست نشینی چیست ؟

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب